Letölthető formátum (PDF)

Tartalomjegyzék

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei 3
A Z-M PAKK Kft., mint adatkezelő adatai: 3
A Z-M PAKK Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók: 3
Adatbiztonsági intézkedések. 4
Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja. 4
Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés 5
Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés 5
Kamerás megfigyelés 6
Weboldallal kapcsolatos adatkezelés 6
Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések. 6
Plug In-ek és beépülő modulok. 7
Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés 7
Sütik („Cookie”) 8
A sütikről általában: 8
Az adatkezelés során Önt megillető jogok. 9
A hozzájárulás visszavonásának joga. 10
A személyes adatokhoz való hozzáférés 10
Helyesbítéshez való jog. 10
Adatkezelés korlátozásához való jog. 10
Törléshez – elfeledtetéshez való jog. 11
Tiltakozáshoz való jog. 12
Adathordozhatósághoz való jog. 12
Jogorvoslati jogok. 12

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: a Z-M PAKK Kft.-vel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a Z-M PAKK Kft. személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A Z-M PAKK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tárasaság (továbbiakban Z-M PAKK Kft.), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a Z-M PAKK Kft. külön értesíti ügyfeleit.

A Z-M PAKK Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a Z-M PAKK Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Z-M PAKK Kft., mint adatkezelő adatai:

Megnevezése: Z-M PAKK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője: Kiss Zoltánné
Központi e-mail címe: zmpakk@zmpakk.hu
Telefonszáma: +36 30 419 7437
Postacíme és székhelye: 7622 Pécs, Verseny utca 8.

 

A Z-M PAKK Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése: Google LLC, Google inc
Központi ügyfélkapcsolati pont: www.google.com/contact/?hl=hu
Postacíme: 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Feldolgozói tevékenysége: Levelezőszerver-tárhely szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: A Z-M PAKK Kft. elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik.
Megnevezése: Légy a hálón Informatikai Betéti Társaság
Központi e-mail címe: perger@legyahalon.hu
Postacíme: 8660 Lulla, Kossuth L. u. 41.
Feldolgozói tevékenysége: Honlapfejlesztés és üzemeltetés
Tevékenység rövid ismertetése:  A zmpakk.hu honlap fejlesztését és üzemeltését végző webfejlesztő.
Megnevezése: MÉRTANMŰ Kft.
Központi e-mail címe: info@mertanmu.hu
Postacíme: 1191 Budapest, Katica utca 12. II. em. 5.
Feldolgozói tevékenysége: Webtárhely-szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése:  A webfejlesztő (Légy a hálón Informatikai Betéti Társaság) által igénybe vett tárhelyszolgáltató. A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre a Z-M PAKK Kft. weboldala került feltöltésre.

Adatbiztonsági intézkedések

A Z-M PAKK Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Z-M PAKK Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Z-M PAKK Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Z-M PAKK Kft., mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A Z-M PAKK Kft. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Bármely szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának rögzítése. Ennek keretében a Z-M PAKK Kft. kezeli természetes személy ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek képviselői és kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés előkészítése és megkötése, a személyazonosító és szerződéses adatok vonatkozásában
 • A Z-M PAKK Kft. szerződésteljesítéséhez fűződő jogos érdeke a kapcsolattartói adatok vonatkozásában

Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő fél igényei szerint.

Személyes adatok köre:

 • Személyazonosító és szerződéses adatok (név és aláírás, valamint cégadatok, mint: székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma, bankszámlaszám)
 • Kapcsolattartásra szolgáló adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés időtartama:

 • A személyazonosító és szerződéses adatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított (szerződés megszűnését követő) 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra
 • A kapcsolattartói adatok a kapcsolattartásra okot adó szerződés megszűnésekor vagy a kapcsolattartási igény megszűnésekor törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatainak kezelésére. E-számla kiállítása esetén a Z-M PAKK Kft. a kapcsolattartási adatokat a számlakiállításához fűződő jogos érdeke alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Hagyományos számla esetén: Jogi kötelezettség teljesítése
 • E-számla esetén: Számlakiállításhoz fűződő jogos érdek (e-mail cím)

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás, az e-számla elektronikus úton történő megküldése (e-mail cím)

Személyes adatok köre: Név, székhely/lakcím (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény), e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

 • Számlákon szereplő adatok: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)
 • E-mail cím: az adatot a számlázó program rögzíti, a szolgáltató (Számlaközpont Kft.) által meghatározott ideig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a Z-M PAKK Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Kamerás megfigyelés

A Z-M PAKK (7622 Pécs, Verseny utca 8.) telephelyén zártláncú televíziós megfigyelő rendszer működik.

A kamerák látószöge: Összesen 4 db kamera került felhelyezésre, melyből 1 db a főépület mögötti raktár bejáratot és rakodóteret, 3 db a vásárlóteret figyeli meg.

Az adatkezelő: Z-M PAKK Kft.

Az adatkezelés célja: Az élet, testi épség és egészség megóvása, munka- és vagyonvédelem, valamint minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont)

Személyes adatok köre: A belépők arcképmása, dátum, földrajzi helyzet, illetve a felvételeken esetlegesen látszó egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a rögzítést követő két (2) hét, mely időtartamon túl a felvételek visszaállíthatatlan törlésére kerül sor, így azokhoz való hozzáférésre ezt követően nincs lehetőség.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a Z-M PAKK Kft-t (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy a Z-M PAKK Kft. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt követően az adatok tárolása a Z-M PAKK Kft. jogos érdeke alapján történhet. A Z-M PAKK Kft. jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a Z-M PAKK Kft. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a Z-M PAKK Kft. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A Z-M PAKK Kft.-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • Online megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A Z-M PAKK Kft. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a Z-M PAKK Kft.-nek nem áll módjában válaszolni.

Plug In-ek és beépülő modulok

A Z-M PAKK Kft. weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

Google Térkép
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.
A továbbított személyes adatok Böngészéssel kapcsolatos adatok, Google sütik által gyűjtött adatok, úgy mint: IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Z-M PAKK Kft. weboldalának URL címe.
Adatkezelési tájékoztatója https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A Z-M PAKK Kft. online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett közösségi hivatalos oldalának (Facebook) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön a Z-M PAKK Kft. közösségi oldalán önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A Z-M PAKK Kft. közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a Z-M PAKK Kft. és a Facebook Ireland Limited között.

Sütik („Cookie”)

A Z-M PAKK Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Z-M PAKK Kft.-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a tevékenység nyomon követése, webanalitikai mérések végzése, anonim statisztikák készítése.

Személyes adatok köre: Azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a megadástól számított legfeljebb 1 hónapig kezeli a Z-M PAKK Kft. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.

A sütikről általában:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a Z-M PAKK Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a Z-M PAKK Kft. marketing célokra nem használja fel.

Neve Célja Típusa Élettartama
cookie_notice_accepted A felhasználó által a süti tájékoztatásra adott választ rögzíti Funkcionális / állandó / belső 1 hónap

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Z-M PAKK Kft.-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Z-M PAKK Kft. egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Z-M PAKK Kft.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Z-M PAKK Kft. rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Z-M PAKK Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Z-M PAKK Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Z-M PAKK Kft. közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a Z-M PAKK Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Z-M PAKK Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Z-M PAKK Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Z-M PAKK Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Z-M PAKK Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Z-M PAKK Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Z-M PAKK Kft.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Z-M PAKK Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Z-M PAKK Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Z-M PAKK Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Z-M PAKK Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Z-M PAKK Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat a Z-M PAKK Kft. jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a Z-M PAKK Kft. által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a Z-M PAKK Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Z-M PAKK Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Z-M PAKK Kft.-tól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Z-M PAKK Kft.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében. 

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a Z-M PAKK Kft. képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:                                 

E-mail: zmpakk@zmpakk.hu
Telefon: +36 30 419 7437

2021.04.06.